Všeobecné obchodní podmínky

aneb když se setkáváme osobně…

Podnikatel: Vladimír Hajduk se sídlem Hromůvka 1889, Hranice I – Město, 75301
Identifikační číslo: 76479609

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb ve studiu podnikatele
Vladimír Hajduk, MBA, LL.M., IČ 76479609, v provozovně Tř. 1. máje 2063, Hranice, 75301 a kupujícím poskytovaných služeb.

1.2. Provozovatel poskytuje masážní služby a služby osobního charakteru a pro osobní hygienu na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3 Nákupem dárkového poukazu nebo objednáním konkrétního termínu masáže, návštěvy či jiné procedury projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele. Dohodnutím termínu vzniká závazná objednávka a je uzavřen smluvní vztah. Objednání k osobní návštěvě nebo zajištění online konzultace je možné pouze přes rezervační systém dostupný na těchto webových stránkách. Ostatní komunikační kanály nejsou akceptovány jako platný způsob objednání.

Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby studia nevyužít.

2. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy
Není možné k nám přijít na ošetření bez objednání. Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem výhradně přes on-line rezervační systém. Dohodnutý termín je závazná objednávka.

Na dohodnutý termín návštěvy je ve studiu příslušný čas rezervován pouze pro jednoho zákazníka. Znamená to, že v salonu je pouze zákazník a má maximální pozornost a péči, nemusí se obávat souběžného ošetřování s jiným zákazníkem.

2.2. Přeobjednání
Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte mě prosím emailem hajduk@wanghranice.cz nebo SMS na číslo 774 621 485. Dále navazuje bod 2.9 těchto obchodních podmínek.

2.3. Pozdní příchod
Dostaví-li se zákazník po dohodnutém termínu, bude masáž nebo ošetření provedeno ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pokud dojde ke zpoždění (dopravní situace atd.), informujte mě prosím na číslo 774 621 485. Neomluvená zpoždění nebo zpoždění delší než 30 minut již mohou zasahovat do harmonogramu dalších návštěv, což je nepřípustné a takové zpoždění může být důvodem ke zrušení celé návštěvy.

2.4. Absence zákazníka
Nedostaví-li se zákazník na objednanou službu bez omluvy, vyhrazuji si právo takového zákazníka vyřadit z databáze klientů a na další ošetření jej již neobjednat. Má-li zákazník dárkový certifikát na konkrétní službu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby rovnou odečtena z hodnoty certifikátu. Toto striktní opatření jsme zavedli s ohledem na slušné klienty, kteří na svůj termín někdy musí čekat dlouho.

2.5. Odmítnutí služby
Procedura může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví na proceduru se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
b) zákazník se dostaví na proceduru v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na proceduru se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví na proceduru v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) zákazník se vyjadřuje nepřístojným způsobem

2.6. Předčasné ukončení masáže
Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:
a) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
b) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo
c) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
d) během masáže bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

2.7. Osobní věci a cennosti
Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po proceduře neručí.

2.8. Ceníky
Ceníky jsou k nahlédnutí na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. Za práci o víkendu či ve svátek účtuji příplatek 40% z ceny návštěvy. Nejsem plátce DPH.

2.9. Náhrada za zrušenou návštěvu
2.9.1. Zrušení návštěvy zákazníkem
a) V případě, že se na domluvenou návštěvu nedostavíte a ani se z ní neomluvíte, nárokuji si kompenzaci 100% ceny objednaných služeb. Pokud k objednané návštěvě nebyly zvoleny konkrétní služby z ceníku služeb, nárokuji si kompenzaci v paušální výši 700 korun českých.
b) V případě že zrušíte návštěvu méně než 24 hodin před časem začátku objednané návštěvy, nárokuji si kompenzaci 100% ceny zrušené návštěvy. Pokud k objednané návštěvě nebyly zvoleny konkrétní služby z ceníku služeb, nárokuji si kompenzaci v paušální výši 700 korun českých.
c) V případě že zrušíte návštěvu více než 24 hodin před časem začátku objednané návštěvy, nárokuji si kompenzaci 50% ceny zrušené návštěvy. Pokud k objednané návštěvě nebyly zvoleny konkrétní služby z ceníku služeb, nárokuji si kompenzaci v paušální výši 700 korun českých.
d) V případě, že k rušení návštěv objednaných zákazníkem dochází opakovaně (bez ohledu zda omluvenému či neomluvenému a bez ohledu na čas, kdy byly zrušeny) si vyhrazuji právo takového zákazníka dále neobjednat.

2.9.2. Zrušení návštěvy provozovatelem
a) V případě, že zruším zákazníkem objednanou návštěvu méně než 24 hodin před časem začátku, připíši zákazníkovi 50% z ceny zrušené návštěvy na předplacený účet a tuto částku může následně zákazník využít ke snížení ceny následující návštěvy. V případě, že ke mnou zrušené návštěvě nebyly zvoleny konkrétní služby z ceníku služeb, má se za to, že cena této návštěvy činí konečných 700 korun českých.

3. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4. Dárkový poukaz

4.1. Použití dárkového poukazu
Dárkový poukaz lze použít na úhradu libovolné služby z nabídky studia, nelze jej použít na úhradu zboží. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah dohodnout při sjednávání termínu návštěvy nebo před zahájením procedury. Popis jednotlivých procedur najdete na webových stránkách studia www.orientalnimedicina.cz. Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem masáže pro ověření platnosti.

4.2. Hodnota dárkového poukazu
Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou nebo na konkrétní druh procedury. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

4.3. Platnost dárkového poukazu
Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Certifikát lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním/bezhotovostním doplatkem.

5. Výpočet ceny návštěvy a Platba za návštěvu

5.1. Výpočet ceny návštěvy
Cena za návštěvu je součtem cen všech objednaných služeb a případného času stráveného v provozovně navíc. Tento nad rámec objednaných služeb strávený čas je považován za čas konzultační a cena vychází z aktuálně platné hodinové sazby uvedené v ceníku služeb na těchto webových stránkách.
Předběžnou orientační cenu vidí zákazník v průběhu procesu objednání návštěvy v online rezervačním systému. Finální cena se však odvíjí od skutečně využitých služeb.

5.2. Platba za návštěvu
Upřednostňovaným způsobem platby je platba bankovním převodem, kdy zákazník po ukončení návštěvy obdrží přímo ve studiu údaje k platbě nebo QR kód ke komfortnímu provedení platby v mobilní aplikaci banky nebo tyto údaje obdrží do 24 hodin do emailové schránky.
Dalšími způsoby jsou platba na bankovním platebním terminálu či platba v hotovosti. Pokud má zákazník předplacený finanční obnos z vlastních prostředků nebo z fondu FKSP, bude cena za návštěvu strhnuta z tohoto předplaceného obnosu až do jeho vyčerpání.

Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky byly vytvořeny dne 26.9.2019.
Poslední aktualizace obchodních podmínek proběhla dne 20.2.2023. Vstupují v platnost a účinnost dne 20.2.2023.

Děkuji Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.
V případě změny obchodních podmínek se uplatňují obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

Poslední provedené změny
Datum: 22. 7. 2022
Bod 1.3 – Upravena informace o možnosti objednání k osobní návštěvě nebo zajištění online konzultace pouze přes rezervační systém.
Bod 2.8 – Upravena informace o příplatku za práci o víkendu či ve svátek – úprava příplatku na 40% z ceny návštěvy.
Bod 2.9 – Doplněna informace o nároku na kompenzaci ve výši 100% ceny zrušené návštěvy v případě, že zákazník termín zruší méně než 24 hodin před časem začátku objednané návštěvy. Doplněna informace o nároku na kompenzaci ve výši 50% ceny zrušené návštěvy v případě, že zákazník termín zruší více než 24 hodin před časem začátku objednané návštěvy.
Bod 5 – Přidán bod 5.1 (Výpočet ceny návštěvy) a bod 5.2 (Platba za návštěvu).

Datum: 20. 2. 2023
Bod 2.9 (včetně 2.9.1 a 2.9.2) – Podrobná specifikace finančních náhrad za neuskutečněné návštěvy; zvýšena částka paušální náhrady, pokud k návštěvě nebyly předem objednány konkrétní služby, z dosavadních 600 Kč na 700 Kč.

Obchodní podmínky pro online produkty

aneb když se setkáváme online…

1. Obchodní podmínky pro online produkty

1.1 Pokud se jedná o online kurz nebo jiný elektronický produkt, je předmětem služby právo Uživatele na přístup k datovému obsahu, předpřipraveným video lekcím a doprovodným souborům ve formátu PDF uložených na serveru Poskytovatele (dále jen „on-line kurz“).

1.2 Videa poskytována v rámci on-line kurzu jsou dostupná pouze ve formě on-line streamingu dat ze serveru orientalnimedicina.cz. Pro sledování on-line kurzu je nezbytné vysokorychlostní připojení k internetu. On-line kurz není dostupný na médiích typu DVD, ani jej nejde stahovat do počítače pro pozdější sledování bez připojení k Internetu.

2. Rozsah služby

2.1 Uhrazením ceny on-line kurzu či jiného elektronického produktu získává Uživatel právo na přístup k obsahu objednaného on-line kurzu Poskytovatele po dobu 365ti kalendářních dnů od zprovoznění přístupu Poskytovatelem.

2.2 Po uplynutí lhůty definované v bodě 2.1. dochází k vyčerpání objednané služby bez ohledu na skutečnost, zda-li Uživatel službu využil nebo nevyužil. Na žádost Uživatele může Poskytovatel podle vlastního uvážení bezplatně prodloužit Uživateli lhůtu pro přístup k on-line kurzu. Na prodloužení lhůty však není právní nárok. Žádost se stručným zdůvodněním je třeba učinit elektronicky na e-mailovou adresu hajduk@wanghranice.cz.

3. Práva a povinnosti Uživatele

3.1 Uživatel má právo využívat služby objednaného on-line kurzu v časovém rozsahu definovaném článkem 2.

3.2 Uživatel je povinen otestovat před uhrazením on-line kurzovného, zdali mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. Úhradou objednávky on-line kurzu Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů.

3.3 Uživatel odesláním objednávky souhlasí s vytvořením uživatelského účtu v online systému Poskytovatele. Součástí uživatelského účtu v online systému jsou vždy jméno a příjmení, emailová adresa a elektronické soubory plynoucí ze služeb objednaných Uživatelem. V případě potřeby odstranění celého uživatelského účtu nebo osobních údajů v něm obsažených se může Uživatel obrátit s žádostí na Poskytovatele na email hajduk@wanghranice.cz.

3.4 Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 6 – Ochrana autorských práv.

4. Práva a povinnosti Poskytovatele

4.1 Poskytoval má povinnost nastavit Uživateli přístupová práva k uživatelskému účtu v online systému k objednanému on-line kurzu či jinému elektronickému produktu do 14 pracovních dnů po obdržení celé úhrady kurzovného od Uživatele na svůj účet.

4.2 Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Uživatele k on-line kurzu za předpokladu, že Uživatel bude porušovat článek 6 těchto podmínek.

4.3 Poskytovatel má dále právo ukončit bez náhrady přístup Uživatele k on-line kurzu v následujících případech:

  • Jakékoliv video v rámci on-line kurzu je streamováno pro jednoho Uživatele na dvě a více různé IP adresy.
  • Na internetových stránkách třetích stran se vyskytne video pocházející z on-line kurzu Poskytovatele obsahující personalizované identifikační prvky Uživatele.

4.4 Poskytovatel zjistí pokusy Uživatele technicky ovlivnit způsob přehrávání videí v rámci on-line kurzu.

4.5 V případě nedostupnosti on-line kurzu je Poskytovatel povinen prodloužit čas přístupu ke službě Uživateli o stejnou dobu, po kterou nebyl on-line kurz dostupný. Kromě náhrady času, kdy nemohl Uživatel k on-line kurzu přistupovat, nemá Uživatel v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku.

5. Ochrana autorských práv

5.1 On-line kurz, ale i kurz pořádaný fyzicky je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické či jiné komunikace.

5.2 Uživatel souhlasí uhrazením kurzovného za on-line kurz s tím, že přístup a přehrávání on-line kurzu není anonymní. Poskytovatel zaznamenává IP adresu každého přístupu k on-line kurzu spolu s přístupovým jménem, které je pro přehrávání videa použito.

5.3 Uživatel souhlasí s tím, že každé přehrávané video v rámci on-line kurzu je personalizované jménem Uživatele. To je zobrazeno v obrazu coby skoro neviditelný vodoznak a současně jako viditelná identifikace v pravém horním rohu videa. Součástí on-line kurzu je i několik dalších personalizovaných prvků zcela skrytých v obrazu. Všechny zmíněné prvky jsou nedílnou součástí on-line kurzu a v případě neoprávněného šíření on-line kurzu mimo stránky Poskytovatele budou použity v případném soudním řízení v rámci náhrady škody vzniklé porušováním autorského zákona.

5.4 Uživatel se zavazuje nestahovat videa z on-line kurzu na svůj pevný disk či jiné off-line či on-line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio-video záznamy přehrávaného videa v rámci on-line kurzu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním provozovatele a těmito smluvními podmínkami.

5.5 Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám přístupové údaje do kurzu.

5.6 Ochrana autorských práv se vztahuje také na přílohy k jednotlivým kapitolám on-line kurzu (ve formátu PDF a XLS). Přílohy jsou poskytovány pouze pro soukromé účely Uživatele a je zakázáno je dále šířit třetím osobám.

6. Způsob a forma platby

6.1 Možnosti plateb:

a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro.

b) Bankovním převodem: Fio banka, a.s.

6.2 Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

6.3 Bonusy: Všechny bonusy, na které máte nárok, budou zaslány / zpřístupněny nejpozději po skončení tréninku a pouze za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a klient nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.

7. Garance vrácení peněz aneb reklamační řád.

7.1 Za své produkty podnikatel Vladimír Hajduk, MBA, LL.M. ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz.

7.2 Při objednání online kurzu má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to nejpozději do 30 dnů od oficiálního spuštění online kurzu. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: hajduk@wanghranice.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného online kurzu a kupující nebude mít právo na získání a využití bonusů zakoupených spolu s online kurzem.

8. Odpovědnost

8.1 Zabezpečení: Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

8.2 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

9. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním objednávky zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze podnikatele: Vladimír Hajduk, MBA, LL.M. se sídlem Hromůvka 1889, Hranice I – Město, 75301, IČ: 76479609, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.
Zároveň zákazník uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů. Dále pak zákazník uděluje souhlas k vytvoření uživatelského účtu v online systému.

10. Možnost odhlášení

Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli vaše údaje odstranit. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel uchovává ve své databázi údaje vložené Uživatelem při objednávce on-line kurzu, a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s Uživatelem. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání obchodního vztahu s Poskytovatelem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu delší.

11.2 Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.

11.3 Uživatel rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci on-line kurzů Poskytovatele jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat. Autor nedává v tomto kurzu žádné lékařské doporučení a pro ošetření zdravotního problému přímo či nepřímo nepředepisuje použití jakékoliv metody, která by se daly aplikovat bez lékařského doporučení. Našim záměrem je pouze nabídnout všeobecné informace. Všechny kurzy by měl podpořit zodpovědného klienta společně s jeho lékařem v jejich úsilí o dosažení zdraví. Jestli budou použity informace z tohoto kurzu a student tak učiní sám, je to jeho svobodné právo. Autor a vydavatel tohoto kurzu však v takovém případě nepřebírá žádnou zodpovědnost za jeho konání a možné následky.
Poskytovatel není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.
Za případné problémy poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost. Pokud si účastník kurzu není jistý jak postupovat, je povinen se vždy obrátit na ošetřujícího lékaře případně své klienty k ošetřujícímu lékaři doporučí. Podnikatel pečlivě zvážil a ověřil rady obsažené v těchto kurzech, ale nemůže za ně převzít záruku. Neodpovídá ani za osobní, věcné či majetkové nebo zdravotní škody.

11.4 Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.

11.5 Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu).

11.6 Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.orientalnimedicina.cz

Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 29. 11. 2021.

Děkuji Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.
V případě změny obchodních podmínek se uplatňují obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.